این هتل کاهگلی سنتی در کویر خوروبیابانک از توابع استان اصفهان قرار داردو موقعیت کویری ودنج ان هر بین...